Mentoring na Wydziale Biologii

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, rok akademicki 2023/24

Czym jest mentoring?

Coaching moglibyśmy nazwać akuszerowaniem rozwoju. Opis ten jest bliski także tutoringowi, ten dotyczy jednak relacji nauczyciel-uczeń. Doradztwo, to podawanie gotowych rozwiązań. Czym zatem jest mentoring? Proces ten jest określeniem relacji zachodzących pomiędzy mentorem – ekspertem, a jego uczniem. Mentor jest wzorem do naśladowania. Ujawnia swoją wiedzę i dzieli się swoim doświadczeniem oraz wnioskami z tego, czego sam doświadczył, na ścieżce, którą teraz będzie podążać mentee. Według Philipa Zimbardo mentor to osoba, która dokonuje znaczących zmian w swoim życiu zawodowym poprzez przekazywanie uczniom, którzy kiedyś go zastąpią, swojej wiedzy, energii oraz wartości. Mentor jest zatem osobą o doświadczeniu eksperckim, mistrzem, za którym student podąża. Mentor wdraża do profesji dzieląc się swoim doświadczeniem zawodowym. Jego wsparcie jest szczególnie istotne, gdy podopieczny stoi przed postawionym przez siebie wyzwaniem. Podobnie jak w złotym kręgu Simona Sinka, zadawanie sobie pytań co?, jak?, dlaczego? i poszukiwanie z nauczycielem odpowiedzi może stać się źródłem wielu pomysłów na konkretne projekty służące rozwojowi studenta i jego przygotowaniu do przyszłej pracy zawodowej. Efektem mentoringu jest uzyskanie nie tylko wsparcia w odpowiedzi na potrzeby mentee ale również praktycznych umiejętności (nie tylko w rozumieniu pracy laboratoryjnej), ale przede wszystkim osiągnięcie konkretnego i mierzalnego celu mentoringowego, którym może być na przykład napisanie wspólnego artykułu naukowego, wniosku projektowego, przygotowanie webinarium, czy udział w konferencji naukowej itp. W odróżnieniu od tutoringu, punkt ciężkości wpływu na proces przesunięty jest na stronę mistrza.

Wprowadzenie mentoringu ma na celu wspieranie i dynamizowanie procesu kształcenia, ale także przygotowanie studenta do przyszłej pracy zawodowej, tym samym zwiększenie jego konkurencyjność na rynku pracy. Do kluczowych umiejętności zawodowych, wskazywanych przez pracodawców są najczęściej kreatywność, innowacyjność oraz ciekawość świata i umiejętność uczenia się przez całe życie. Z tego punktu widzenia mentoring pełni niezwykle ważną rolę i stanowi źródło konkretnych pomysłów, które podopieczny może wdrożyć w życie. Mentoring to wsparcie osób, które swoje marzenia chcą przekształcać w cele i są gotowe podjąć wysiłek by je zrealizować.


Drogi Studencie, jeśli jesteś zdecydowany na zindywidualizowaną formę pracy jaką jest mentoring, już dziś przystąp do programu!

Mentorzy

Małgorzata Adamiec

Zakład Fizjologii Roślin

Jestem biologiem molekularnym i fizjologiem roślin. Moje badania skupiają się wokół chloroplastów i procesów, które zachodzą w nich w odpowiedzi na stresy abiotyczne takie jak wysokie natężenie światła, susza czy wysoka temperatura.
Jestem też popularyzatorem nauki. Autorem wykładu „Roślinne inspiracje w nowoczesnych technologiach” oraz współautorem artykułów „Co rośliny robią nocą?” i „Co rośliny robią zimą?”.
Pomagam w odnalezieniu własnej ścieżki rozwoju. Towarzyszę w tworzeniu i realizacji własnych projektów badawczych.


Michał Budka

Zakład Ekologii Behawioralnej

W moich badaniach skupiam się na komunikacji dźwiękowej zwierząt. Moim głównym modelem badawczym są ptaki. Interesuje mnie przede wszystkim międzygatunkowa konkurencja o przestrzeń akustyczną, wykorzystywanie pejzażu dźwiękowego do szacowania bioróżnorodności i liczebności zwierząt, kodowanie informacji o tożsamości i wielkości ciała osobników a także funkcje duetów, chórów oraz nocnego śpiewu przez dzienne gatunki. W chwili obecnej badania terenowe prowadzę w Szwecji, Polsce oraz Ugandzie. Stosuję w nich ręczne nagrywanie wokalizacji zwierząt, automatyczne rejestratory dźwięku oraz eksperymenty typu playback. Dane bioakustyczne analizuję przy użyciu zaawansowanych metod, wykorzystując najbardziej aktualne pakiety i programy.


Eliza Głowska

Zakład Morfologii Zwierząt

Przedmiotem mojej działalności naukowej są kompleksowe, morfologiczno-molekularne badania taksonomiczne i filogenetyczne nad ektopasożytami ptaków (Syringophilidae). Obejmują one deskrypcje nowych dla wiedzy taksonów oraz szacowanie ich realnej różnorodności (spektra specyficzności żywicielskiej, gatunki polimorficzne i kryptyczne). Ponadto, prowadzę badania nad powiązaniami między roztoczami dutkowymi i bakteriami endosymbiotycznymi z rodzajów Wolbachia i Spiroplasma, w szczególności w aspektach różnorodności, ewolucji i potencjalnych dróg transmisji bakterii. W ramach obecnie realizowanego projektu NCN nr 2021/03/Y/NZ8/00060 kontynuujemy badania w zakresie możliwej konkurencji między tymi endosymbiontami. Zapraszam do współpracy wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką.


Mateusz Konczal

Pracownia Biologii Ewolucyjnej

Interesuję się genetyką ewolucyjną i populacyjną. W moich badaniach wykorzystuję analizy genomów i transkrpytomów, żeby zrozumieć genetyczne podstawy adaptacji, koewolucji pasożyt-gospodarz, oraz wnioskować o zmianach demograficznych populacji i ich znaczenie w ochronie przyrody. Na codzień pracuję przy użyciu komputerów o dużych mocach obliczeniowych, wykorzystując szereg narzędzi bioinformatycznych oraz symulacje komputerowe. Z checią podzielę się moją wiedzą i doświadczeniem z osobami zainteresowanymi ewolucją, genetyką i bioinformatyką i ochroną przyrody.


Andrzej Pacak

Zakład Ekspresji Genów

Pasjonuję się biologią molekularną i biotechnologią. Moje zainteresowania badawcze dotyczą odpowiedzi roślin, w szczególności jęczmienia, na czynniki środowiskowe takie jak niedobór fosforu czy też wpływ wysokiej temperatury na wzrost roślin. Poznając mechanizmy reakcji roślin na niekorzystne czynniki środowiskowe chciałbym wprowadzić do hodowli lepiej dostosowane odmiany zbóż. Specjalizuję się w analizie małych RNA oraz w identyfikacji docelowych RNA, które mogą być rozcinane przez mikroRNA.


Jacek Radwan

Pracownia Biologii Ewolucyjnej

Zajmuję się badaniem procesu ewolucji, w tym doborem płciowym, odgrywającym ogromną rolę w kształtowaniu bioróżnorodności oraz koewolucją pomiędzy genami organizmów patogennych, które wpływają na ich infekcyjność, a genami układu odpornościowego kręgowców, w tym genami MHC. Zagadnienia te są ze sobą ściśle powiązane, na przykład geny MHC mogą odgrywać rolę nie tylko w determinowaniu odporności na zakażenia, ale też w wyborze partnera płciowego. Więcej informacji o mich badaniach na stronie https://evobio.home.amu.edu.pl/

O tym, że w nauce chodzi przede wszystkim o podejmowanie istotnych wyzwań dowiedziałem się od moich wspaniałych mentorów, w tym Prof. Adama Łomnickiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego czy Prof. Williama Hamiltona z Uniwersytetu Oxfordzkiego. Doświadczenie w prowadzeniu badań, ale także kształtowaniu kariery naukowej zdobywałem w czasie stażu doktorskiego w Oxfordzie, oraz staży podoktorskich w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Byłem promotorem kilkudziesięciu prac dyplomowych oraz kilkunastu doktoratów. Moi studenci i doktoranci zdobywali liczne granty i wyróżnienia i odnosili sukcesy w późniejszej karierze zawodowej (w tym naukowej, ale nie tylko!).


Ewa Sobieszczuk-Nowicka

Zakład Fizjologii Roślin

Biotechnolożka, fizjolożka molekularna i ekofizjolożka roślin. Wraz z zespołem badam regulacje procesów aklimatyzacyjnych roślin do stresu środowiskowego tłumaczone w kontekście behawioru, np. pamięci stresu, plastyczności epigenetycznej. W oparciu o te badania projektujemy strategie uprawy zbóż - rolnictwo oparte o biofortyfikację i nanotechnologie. Na wykładach biorę również pod lupę zagadnienia związane z  funkcjonowaniem organizmu żywego - rozumiane jako działanie inteligentne oraz epidemie chorób roślin w świetle globalnych zmian klimatycznych.
Spotkania mogą być również ukierunkowane na definiowanie Twoich własnych potrzeb, na znalezienie celu i osiągniecie go ze zwiększoną łatwością.


Witold Wachowiak

Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska

Chętnie podzielę się swoim doświadczeniem zdobytym w trakcie wieloletnich staży zagranicznych oraz realizacji kilkunastu krajowych i zagranicznych projektów grantowych. W pracy badawczej interesują mnie szczególnie procesy kształtujące zmienność genetyczną naturalnych populacji roślin leżące u podstaw zmienności adaptacyjnej oraz specjacji gatunków drzew leśnych. Prace te opierają się na wykorzystaniu metod molekularnej genetyki populacyjnej i genomiki oraz często na konieczności opracowania nowych zasobów genomowych i markerów genetycznych dla badanych grup taksonomicznych. Ich nadrzędnym celem jest lepsze zrozumienie zależności pomiędzy poziomem i rozmieszczeniem zmienności genetycznej w naturalnych populacjach, a dostosowaniem gatunków do lokalnych warunków środowiska. Wiedza ta ma praktyczne znaczenie w programach z zakresu hodowli i ochrony roślin w odpowiedzi na postępujące zmiany środowiskowe.


Savani Anbalagan

Laboratorium neurobiologii rozwojowej danio pręgowanego

Jestem pasjonatem badań na zwierzętach, aby zrozumieć tajemnice natury. W tej chwili pytania, którymi się zajmuję, mogą pośrednio ujawnić genetykę moczówki prostej przy użyciu danio pręgowanego jako organizmu modelowego. Jestem głównym badaczem w grantach NCN SONATA i SONATA BIS. Wreszcie, przyjmując niekonwencjonalne podejście do myślenia, zaproponowałem sygnalizację gazokrynną i gazoreceptory tlenu (Am J Physiol Endocrinol Metab. 2024). Więcej informacji o moim laboratorium i badaniach: https://sites.google.com/view/zebrafishgroup/

Obecnie czytam o sofistyce i sztuce retoryki.

-------------------

I am passionate about animal research to understand the mysteries of nature. At the moment, the questions we address can indirectly reveal the genetics of diabetes insipidus using zebrafish as a model organism. I am a PI in NCN grants SONATA and SONATA BIS. Finally, taking an unconventional thinking approach, I proposed gasocrine signaling and oxygen gasoreceptors (Am J Physiol Endocrinol Metab. 2024). More information about our lab and research: https://sites.google.com/view/zebrafishgroup/

I am currently reading about Sophism and the art of rhetoric.


Jagna Chmielowska-Bąk

Zakład Ekofizjologii Roślin

Interesuję się odpowiedzią roślin na działanie warunków stresowych, w szczególności zagadnieniami sygnalizacji, regeneracji i „pamięci” roślin. Interesują mnie również wszelkie inne aspekty biologii roślin – wpływ zanieczyszczeń na rośliny uprawne, zastosowanie roślin w biotechnologii, żywność funkcjonalna, nowe metody i trendy w badaniach.


Tomasz Hanć

Laboratorium Biopsychologii Zdrowia

Jestem biologiem, psychologiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym. W swoich badaniach zajmuję się zagadnieniami z pogranicza biologii, psychologii i psychiatrii. Szczególnie bliska jest mi tematyka zaburzeń psychicznych i neurorozwojowych (szczególnie ADHD), niekorzystnych doświadczeń dziecięcych/ traumy/ stresu, rozwoju i zdrowia człowieka. Studenci, z którymi współpracuję, realizują pod moim kierunkiem badania nad wpływem stresu i traumy na ryzyko wystąpienia ADHD, deficytów funkcji poznawczych, otyłości, predyspozycje do rozwoju zaburzeń psychicznych oraz nad jakością życia dzieci z ADHD, wpływem infekcji SARS-CoV-2 na funkcje wykonawcze, epigenetycznymi markerami efektywności psychoterapii. Zapraszam na mentoring osoby zainteresowane integrowaniem wiedzy biologicznej z psychologiczną, gotowe do zaangażowania się "na poważnie" w badania naukowe!


Lechosław Kuczyński

Pracownia Ekologii Populacyjnej

Zajmuję się badaniem mechanizmów kształtujących liczebność organizmów w czasie i przestrzeni. W tym celu stosuję nowoczesne metody statystycznej analizy danych, uczenia maszynowego i modelowania, w dużej mierze bazując na możliwościach wysokowydajnych komputerów dużej mocy. Głównie interesują mnie interakcje biotyczne i zagadnienia związane ze współwystępowaniem gatunków i wzajemną regulacją liczebności populacji. W dobie gwałtownych, antropogenicznych zmian środowiska, zrozumienie tych zjawisk ma olbrzymie znaczenie dla zachowania bioróżnorodności naszej planety i może być wykorzystane do budowania naukowych podstaw ochrony przyrody.


Mariusz Pełechaty

Zakład Hydrobiologii

Moje badania koncentrują się na roślinności wodnej, a głównym obiektem badawczym są ramienice – makroskopowe glony z rodziny Characeae. W szczególności interesują mnie zależności wewnątrzbiocenotyczne w jeziorach z udziałem roślin wodnych i ich znaczenie w ocenie stanu i poprawie jakości wód. Obecnie kieruję badaniami, których celem jest porównanie efektywności dwóch grup makrofitów wodnych, ramienic i roślin nasiennych, w wiązaniu węgla i jego trwałej depozycji w osadach dennych, a tym samym w przeciwdziałaniu skutkom ocieplenia klimatu.


Bożena Sikora

Zakład Morfologii Zwierząt

Moje zainteresowania badawcze są ściśle związane z mało znanymi i niedostępnymi gatunkami zwierząt. Główne wątki mojej pracy to: badania taksonomiczno – parazytologiczne nad różnymi grupami ektopasożytniczych roztoczy związanych ze stałocieplnymi kręgowcami, badania nad bioróżnorodnością i zoogeografizmem roztoczy wolnożyjących oraz badania związane z epidemiologicznym znaczeniem patogenów odkleszczowych i ich krążeniu w środowisku naturalnym.


Piotr Szkudlarz

Zakład Botaniki Systematycznej i Środowiskowej

Jestem botanikiem, a badania naukowe prowadzę w takich obszarach wiedzy jak flora roślin naczyniowych (głównie z obszaru Polski), zmienność i systematyka roślin, fitogeografia. Do zagadnień, które szczególnie mnie interesują pod względem badawczym należą: flora Wielkopolski, flora segetalna, flora torfowisk.
Z obszaru badań taksonomicznych interesuje mnie od lat zmienność i systematyka roślin wrzosowatych, zarówno z obszaru Polski jak i innych części zasięgu (Skandynawia, Południowa Afryka, Madagaskar). Ponadto prowadzę badania w obrębie innych grup systematycznych (Poaceae, Asteraceae, Hypericaceae, Malvaceae, Aspleniaceae, Ophioglossaceae) wykorzystując głównie analizę cech mikromorfologicznych różnych elementów roślinnych (owoce, nasiona, ziarna pyłku czy zarodniki) przy zastosowaniu mikroskopii świetlnej i elektronowej skaningowej. Można powiedzieć, że są to elementy „botaniki śledczej”.


Krzysztof Zawierucha

Zakład Taksnomii i Ekologii Zwierząt

Zainteresował Pana/Panią lodowiec na zdjęciu? Mnie też interesują lodowce, w szczególności to co na nich żyje. Moje zainteresowania badawcze ewoluowały od opisów nowych gatunków niesporczaków, przez badanie różnorodności oraz czynników kształtujących występowanie bezkręgowców w Arktyce, do badań nad bioróżnorodnością oraz ekologią ekosystemów glacjalnych. Interesuje mnie to co żyje na lodowcach oraz w ich sąsiedztwie, jak psychrofile odpowiadają na zmieniający się klimat oraz jak wpływają na lód oraz wszystko co dzieje się wokół lodowca. Prowadziłem swoje badania w różnych regionach świata, pracowałem w dużych, interdyscyplinarnych teamach oraz kierowałem projektami badawczymi realizowanymi na Spitsbergenie, Grenlandii czy w Alpach. Odbyłem staże w UK, Czechach, Finlandii. Obecnie prowadzone projekty dotyczą bioróżnorodności ekosystemów śnieżnych, sieci troficznych na lodowcach czy przeżywalności organizmów z lodowców oraz śniegu w zróżnicowanym reżimie termalnym. Jeśli jesteś osobą zainteresowaną organizmami żyjącymi w niskich temperaturach, regionami polarnymi i górskimi, pasjonatem lub pasjonatką wyjść w teren oraz pracy przy mikroskopie to chętnie podzielę się z Tobą swoim doświadczeniem.


Paweł Bogawski

Zakład Botaniki Systematycznej i Środowiskowej

Aerobiolog, klimatolog, geoinformatyk. Najbardziej interesują mnie możliwości wykorzystania danych pozyskiwanych przez sztuczne satelity, a także samoloty, drony do obserwacji Ziemi i rozwiązywania różnych problemów biologii i ekologii. Naukowo działam głównie w aerobiologii (bada cząstki bioaerozolu w powietrzu np. zarodniki grzybów, pyłek roślin), fenologii (dynamika rozwoju roślinności), klimatologii (zmiany klimatu, wpływ na środowisko), biogeografii (prognozowanie zmian zasięgu gatunków). Mój warsztat metodyczny to przede wszystkim GIS (System Informacji Geograficznej), teledetekcja, statystyka i modelowanie.


Renata Dondajewska-Pielka

Zakład Ochrony Wód

Swoją przygodę z badaniami ekosystemów wodnych rozpoczęłam podczas pracy magisterskiej, wykonywanej pod kierunkiem prof. dr hab. Ryszarda Gołdyna. I choć nie było wtedy na Wydziale Biologii projektów mentorskich, śmiało mogę powiedzieć, że promotor był i nad jest moim mentorem, którego doświadczenie i poświęcony mi czas zdeterminowały miejsce, w którym teraz się znajduję. Jestem badaczem ekosystemów wodnych, zarówno jeziornych, zbiorników sztucznych, jak i wód płynących. Skupiam się na problematyce zanieczyszczeń związanych z procesem eutrofizacji, a w szczególności na rozwiązaniach, które zmierzają do odwrócenia niekorzystnych procesów degradacyjnych. Na co dzień pracuję w laboratorium chemicznym i zajmuję się badaniami wody i osadów dennych. Moja praca ma w dużym stopniu charakter aplikacyjny - rozważam jakie metody można wykorzystać w procesie rekultywacji ekosystemów wodnych, jakich metod nam wciąż brakuje, jakie problemy musimy rozwiązać, by skutecznie przywracać dobry stan wód. Wyposażona w wiedzę i doświadczenie badawcze dzisiaj sama chciałabym wprowadzić chętne osoby do tego świata - wciąż mamy wiele do zrobienia.


Tomasz Joniak

Zakład Ochrony Wód

Jestem specjalistą ds. kształtowania i ochrony środowiska oraz hydrobiologiem. Moje zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia utrzymania jakości wód śródlądowych, biologicznie bezpieczną odbudowę zdegradowanych ekosystemów i problemy monitoringu jakości wód i gospodarki wodnej. Moim konikiem jest rozwiązywanie problemów badawczych, zwłaszcza metodycznych z dziedziny hydrochemii i hydrobiologii. Jako absolwent kierunku Ochrona Środowiska w UAM z powodzeniem łączę pracę dydaktyczno-badawczą z działalnością gospodarczą obejmującą badania i ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego we wszystkich formach związanych z wodą.
W mojej bieżącej aktywności naukowej obracam się w spektrum zagadnień badawczych ukierunkowanych na odnowę stanu środowiska możliwie najbardziej zgodną z jej naturalnym rytmem funkcjonowania.


Tomasz Osiejuk

Zakład Ekologii Behawioralnej

Interesuje mnie zachowanie zwierząt a w szczególności to jak w trakcie ewolucji doszło do powstania różnych systemów komunikacji. W szczególności komunikacji dźwiękowej u ptaków. Badania o takiej tematyce prowadzę od ponad 20-u lat, w 2004 założyłem pierwszy w Polsce Zakład specjalizujący się w badaniach bioakustycznych. Odbyłem staże podoktorskie w Cornell University (Lab of Ornithology) i Université Paris-Sud 11 (obecnie Sacley) u wiodących badaczy z zakresu bioakustyki (prof. Sandra Vehrencamp i prof. Thierry Aubin). Wypromowałem 10 doktorów, którzy obronili doktoraty dotyczące żnych aspektów komunikacji dźwiękowej ptaków. Uzyskałem 18 grantów badawczych w tym 11 jako PI. Swoje badania prowadziłem poza Polską również w Norwegii, USA, i kilku krajach Afryki subsaharyjskiej. Najważniejsze zagadnienia, które wciąż mnie interesują to sygnalizacja dźwiękowa w agresywnych interakcjach terytorialnych, duety u ptaków tropikalnych, kodowanie w sygnałach informacji o tożsamości osobnika, rola repertuarów śpiewu w doborze między- i wewnątrzpłciowym.


Władysław Polcyn

Zakład Fizjologii Roślin

W eksperymentach hodowlanych analizuję fizjologiczne parametry wrażliwości roślin mikoryzowanych na suszę. Natomiast na poziomie molekularnym poszukuję przyczyn zwiększonej tolerancji na stres, w regulacji ekspresji akwaporyn – białek kanałowych, utrzymujących transport wody pomiędzy komórkami. Oczywiście - nie sam…
Oprócz pracy doświadczalnej, interesują mnie kontrowersje i przypadki graniczne w koncepcjach biologicznych. Na wykładach mówię m.in.: o siłach przyrody ożywionej i nieożywionej, z których wywodzi się porządek, odtwarzalność i różnorodność systemów biologicznych, o cechach samoorganizacji i emergencji, pozwalających odróżnić życie od świata nieożywionego, o hipotezach zmieniających paradygmaty neodarwinizmu, o interakcjach mikro-symbiotycznych jako podstawowej sile napędowej ewolucji.


Anna Skoracka

Pracownia Ekologii Populacyjnej

W moich badaniach wyjaśniam ekologiczne i ewolucyjne mechanizmy, które kształtują interakcje między organizmami. Moim obiektem badawczym są inwazyjne pasożyty roślin zasiedlające zboża. Poznaję, jakie czynniki umożliwiają im zasiedlanie roślin (będących podstawowym pokarmem człowieka), odpowiadają za ich różnicowanie się oraz potencjał kolonizacyjny i inwazyjny. Używam zintegrowanych metod obejmujących eksperymentalną ewolucję i sztuczną selekcję, genetykę populacji, analizę filogenetyczną, analizę genomów, eksperymentalną analizę cech historii życiowych i zachowania oraz obserwacje terenowe. Badania te mają szeroki kontekst zarówno naukowy jak i aplikacyjny. Wyjaśniają, w jaki sposób funkcjonują ekosystemy przekształcone przez człowieka oraz dostarczają danych niezbędnych do rozwijania działań w zakresie zintegrowanej ochrony roślin.


Anita Szwed

Instytut Biologii i Ewolucji Człowieka

Jestem biologiem człowieka i naukowo zajmuję się szeroko pojętymi uwarunkowaniami rozwoju człowieka. Na tutoring zapraszam studentów, którym bliskie są moje obszary badawcze, chętnych do dyskusji naukowych, pogłębiania zainteresowań w obszarze biologii człowieka oraz otwartych na nowe wyzwania.


Skontaktuj się z koordynatorem programu WILK

Napisz wiadomość

Zobacz lokalizację

+48 61 829 5692

Powered by w3.css

×

Poczta


×

Załóż konto


×

Zaloguj się do swojego konta

Zapomniałeś/aś hasła?

×

Na Twój adres wyślemy e-mail z przypomnieniem hasła.


×

Wyszukaj wśród mentorów

x
Polityka Prywatności