Mentoring na Wydziale Biologii

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, rok akademicki 2022/23

Regulamin mentoringu akademickiego w ramach projektu WILK „Wzmacnianie i lokowanie kompetencji”

Wydział Biologii UAM w Poznaniu

Celem Projektu WILK (ścieżka mentoringu) jest przeprowadzenie cyklu spotkań w formule mentoringu dla studentów Wydziału Biologii II i III roku studiów stacjonarnych I stopnia oraz dla studentów I i II roku studiów stacjonarnych II stopnia na kierunkach: biologia, nauczanie biologii i przyrody, biologia i zdrowie człowieka, biotechnologia, bioinformatyka, ochrona środowiska.

 1. Projekt jest realizowany w semestrze zimowym lub letnim roku akademickiego 2022/2023.
 2. Opieką mentorską nad studentami będą pełnić pracownicy badawczy, badawczo-dydaktyczni, którzy prowadzą działalność naukową w zakresie wybranego obszaru i wyrazili chęć udziału w projekcie.
 3. Mentor wskazuje liczbę studentów, którymi będzie się opiekować w trakcie realizacji Projektu.
 4. Spotkania realizowane będą w wymiarze 8 godzin/1 studenta, a ich zakres merytoryczny zostanie określony wspólnie przez mentora i studenta.
 5. Informacje o Projekcie, działalności naukowej mentorów, ich biogramy zamieszczone są na stronie internetowej https://wilkwb.web.amu.edu.pl (zakładka mentoring). Studenci aplikują do projektu poprzez w/w stronę.
 6. Rekrutację do Programu prowadzi Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzi Rada ds. Tutoringu i Mentoringu Wydziału Biologii UAM.
 7. Podstawowym kryterium przyjęcia studenta do projektu jest chęć uczestnictwa w nim i przesłanie listu motywacyjnego, w którym student przedstawi swoje zainteresowania naukowe z obszaru nauk przyrodniczych oraz motywację przystąpienia do projektu. Na podstawie listu motywacyjnego dopasowany zostanie mentor.
 8. Uczestnicy mentoringu będą mieli możliwość rozpocząć swoje procesy od testów online badania osobowości, predyspozycji i kompetencji zawodowych - Profi Competence Education Tests.
 9. Student wraz z mentorem zawierają kontrakt mentorski określający zasady współpracy. Szczegóły kontraktu ustalają mentor wraz ze studentem.
 10. Zaliczenie mentoringu następuje po wypełnieniu ustaleń zdefiniowanych w kontrakcie i uzyskaniu pozytywnej opinii mentora.
 11. Student realizuje mentoring jako dodatkowy przedmiot za 1 punkt ECTS. Na zakończenie procesu mentor wpisuje ocenę do USOSa.
 12. Spotkania studenta z mentorem będą realizowane jako zajęcia stacjonarne na WB, jednak w zależności od sytuacji pandemicznej dopuszcza się możliwość organizowania spotkań online (MS Teams).
 13. Informacja o zrealizowanym mentoringu wpisana zostanie w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów.

POBIERZ REGULAMIN

Powered by w3.css