Tutoring na Wydziale Biologii

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, rok akademicki 2023/24

Czym jest Tutoring?

Tutoring to wsparcie w rozwoju opierające się na indywidualnej relacji pomiędzy nauczycielem (tutorem) i studentem (tutee). Tutor staje się opiekunem – przewodnikiem, pomagając studentowi w znalezieniu optymalnej ścieżki naukowej i dostosowaniu jej do własnych zainteresowań i życiowych celów. Praca w relacji mistrz-uczeń pozwala na odkrycie pełnego potencjału podopiecznego i wykorzystania go do wspólnej eksploracji pasjonujących zagadnień naukowych. W czasach, gdy coraz więcej aspektów naszego życia charakteryzuje się masowością, pośpiechem i powierzchownością, tutoring stanowi swojego rodzaju “wyspę”, na której można oddać się indywidualnemu zgłębianiu interesujących nas aspektów wiedzy.

Podstawę tutoringu stanowią indywidualne spotkania tutora ze studentem (tzw. tutoriale). Spotkania te pozwalają na wspólną pracę nad omawianym zagadnieniem naukowym. Warto podkreślić, że podczas realizacji tutoringu najwięcej dzieje się pomiędzy spotkaniami. To właśnie wtedy student samodzielnie zgłębia interesujące go obszary wiedzy i realizuje wspólnie ustalone zadania. Zazwyczaj podczas tych indywidualnych dociekań rodzą się pytania, wątpliwości, a nawet bunt wobec zastanego stanu wiedzy. Regularne spotkania z tutorem są znakomitą okazją do przedstawienia własnego zdania w zgłębianym temacie oraz licznych dyskusji. W ich efekcie, oprócz poszerzania wiedzy, student uczy się również samodzielnego myślenia, formułowania opinii i umiejętności dyskusji.

Metoda tutoringu opiera się na dobrowolności, wzajemnym szacunku i wolności. Dobrowolność wyrażana jest przede wszystkim poprzez własną chęć udziału w spotkaniach. Nie ma tu ocen ani sprawdzania obecności, a motorem do działania jest nasza wewnętrzna chęć samodoskonalenia i wzajemnego poznawania się. Proces tutorski realizowany jest w relacji partnerskiej pomiędzy Tutorem a podopiecznym, musi więc opierać się na wzajemnym szacunku, co wyraża się między innymi poprzez respektowanie praw drugiej strony, wypełnianie swoich obowiązków oraz poszanowania przekonań drugiej strony. Zazwyczaj zestaw reguł którego zarówno tutor jak i podopieczny zobowiązują się przestrzegać w procesie tutorskim (tzw. kontrakt) opracowywany jest wspólnie na jednym z pierwszych spotkań. Wolność w tutoringu oznacza nieskrępowaną możliwość posiadania i wyrażania przez obie strony własnej opinii. Wolność to również możliwość zgłębiania swojej wiedzy, talentów i umiejętności bez konieczności dotarcia do z góry upatrzonego celu. Jeśli mu się poddamy, proces tutorski może ponieść nas na nieznane wody, gdzie możemy odkryć swoje cechy oraz dziedziny wiedzy, z których istnienia nie zdawaliśmy sobie dotąd sprawy.

Drogi Studencie, jeśli jesteś zdecydowany na zindywidualizowaną formę pracy jaką jest tutoring, już dziś przystąp do programu!

O programie tutoringu


Tutorzy

Małgorzata Adamiec

Zakład Fizjologii Roślin

Jestem biologiem molekularnym i fizjologiem roślin. Moje badania skupiają się wokół chloroplastów i procesów, które zachodzą w nich w odpowiedzi na stresy abiotyczne takie jak wysokie natężenie światła, susza czy wysoka temperatura.
Jestem też popularyzatorem nauki. Autorem wykładu „Roślinne inspiracje w nowoczesnych technologiach” oraz współautorem artykułów „Co rośliny robią nocą?” i „Co rośliny robią zimą?”.
Pomagam w odnalezieniu własnej ścieżki rozwoju. Towarzyszę w tworzeniu i realizacji własnych projektów badawczych.


Agnieszka Cieszyńska

Laboratorium Dydaktyki i Ochrony Przyrody

Jestem biologiem człowieka, a także doktorem nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.
Moje zainteresowania badawcze dotyczą komunikacyjnych aspektów kształtowania pojęć, tego jak się uczymy i jak funkcjonuje nasza wiedza.


Magdalena Durda-Masny

Instytut Biologii i Ewolucji Człowieka

Jestem biologiem zainteresowanym rozwojem człowieka. Badam wpływ wybranych czynników na wzrastanie dziewcząt i chłopców, a także uwarunkowania rozwoju dzieci urodzonych jako zbyt małe w stosunku do wieku płodowego.


Agnieszka Knopik-Skrocka

Zakład Biologii Komórki

W kręgu moich zainteresowań biologicznych na pierwszym miejscu jest biologia komórki, w szczególności biologia komórek nowotworowych, receptory i antygeny o znaczeniu diagnostycznym, jak i terapeutycznym. Nurtują mnie między innymi pytania jak komunikują się ze sobą komórki (cross-talk) i w jaki sposób mikrośrodowisko wpływa na rozwój nowotworu.


Aneta Piechalak

Pracownia Biologii Genomów

Moje zainteresowania naukowe oscylują wokół przyczyn i konsekwencji zanieczyszczenia środowiska naturalnego, potencjału wykorzystania roślin i mikroorganizmów w oczyszczaniu środowiska w procesach fito i bioremediacji oraz wielopoziomowej odpowiedzi roślin na stres.


Ewa Sobieszczuk-Nowicka

Zakład Fizjologii Roślin

Biotechnolożka, fizjolożka molekularna i ekofizjolożka roślin. Wraz z zespołem badam regulacje procesów aklimatyzacyjnych roślin do stresu środowiskowego tłumaczone w kontekście behawioru, np. pamięci stresu, plastyczności epigenetycznej. W oparciu o te badania projektujemy strategie uprawy zbóż - rolnictwo oparte o biofortyfikację i nanotechnologie. Na wykładach biorę również pod lupę zagadnienia związane z  funkcjonowaniem organizmu żywego - rozumiane jako działanie inteligentne oraz epidemie chorób roślin w świetle globalnych zmian klimatycznych.
Spotkania mogą być również ukierunkowane na definiowanie Twoich własnych potrzeb, na znalezienie celu i osiągniecie go ze zwiększoną łatwością.


Paweł Bogawski

Zakład Botaniki Systematycznej i Środowiskowej

Aerobiolog, klimatolog, geoinformatyk. Najbardziej interesują mnie możliwości wykorzystania danych pozyskiwanych przez sztuczne satelity, a także samoloty, drony do obserwacji Ziemi i rozwiązywania różnych problemów biologii i ekologii. Naukowo działam głównie w aerobiologii (bada żywe cząstki w powietrzu - bioaerozol - np. zarodniki grzybów, pyłek roślin), fenologii (dynamika rozwoju roślinności), klimatologii (zmiany klimatu, wpływ na środowisko), biogeografii (prognozowanie zmian zasięgu gatunków). Mój warsztat metodyczny to przede wszystkim GIS (System Informacji Geograficznej), teledetekcja, statystyka i modelowanie.


Zbigniew Czapla

Instytut Biologii i Ewolucji Człowieka

Jako biolog człowieka zajmuję się badaniami zmienności cech biologicznych w ontogenezie człowieka jako wypadkowej działania czynników biologicznych i społeczno-kulturowych. W moich zainteresowaniach badawczych i pracy dydaktycznej skupiam się na zagadnieniach z obszaru mechanizmów biologicznego starzenia się (biogerontologii). Interesują mnie różne wskaźniki (predyktory) wieku biologicznego oraz to w jaki sposób geny i środowisko wpływają na biologię starzenia oraz długowieczność. Ciągle żywy jest dla mnie temat „eliksiru młodości” oraz pytania: czy współczesne nauki biomedyczne osiągną sukces w tym zakresie?, czy też, jakie są biologiczne granice długowieczności? Generalnie jako biolog człowieka mogę w pełnie powiedzieć za Terencjuszem cyt. „Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce”. Dlatego w mojej pracy ze studentami…


Eliza Głowska

Zakład Morfologii Zwierząt

Przedmiotem mojej działalności naukowej są kompleksowe, morfologiczno-molekularne badania taksonomiczne i filogenetyczne nad ektopasożytami ptaków (Syringophilidae). Obejmują one deskrypcje nowych dla wiedzy taksonów oraz szacowanie ich realnej różnorodności (spektra specyficzności żywicielskiej, gatunki polimorficzne i kryptyczne). Ponadto, prowadzę badania nad powiązaniami między roztoczami dutkowymi i bakteriami endosymbiotycznymi z rodzajów Wolbachia i Spiroplasma, w szczególności w aspektach różnorodności, ewolucji i potencjalnych dróg transmisji bakterii. W ramach obecnie realizowanego projektu NCN nr 2021/03/Y/NZ8/00060 kontynuujemy badania w zakresie możliwej konkurencji między tymi endosymbiontami. Zapraszam do współpracy wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką.


Mateusz Konczal

Pracownia Biologii Ewolucyjnej

Interesuję się genetyką ewolucyjną i populacyjną. W moich badaniach wykorzystuję analizy genomów i transkrptomów w celu zrozumienia genetycznych podstaw adaptacji, koewolucji pasożyt – gospodarz, wnioskowania o historii demograficznej populacji oraz jej znaczeniu dla ochrony przyrody. W codziennej pracy wykorzystuję komputery o dużych mocach obliczeniowych, szereg narzędzi bioinformatycznych oraz symulacje komputerowe. Chętnie podzielę się moją wiedzą i doświadczeniem z osobami zainteresowanymi ewolucją, genetyką, bioinformatyką i ochroną przyrody.


Natalia Ryczek

Instytut Biologii i Ewolucji Człowieka

Jestem biotechnologiem zajmującym się zagadnieniami związanymi z nakładaniem się genów kodujących białka oraz sekwencjami UTR. Skupiam się na badaniu tego zjawiska w komórkach nowotworowych. Moje poprzednie prace badawcze powiązane były z medycyną regeneracyjną. Zajmowałam się komórkami macierzystymi - mioblastami i ich wykorzystaniem w leczeniu blizn pozawałowych serca człowieka, a także modyfikacjami genetycznymi świni domowej na cele ksenotransplantacyjne.


Anita Szwed

Instytut Biologii i Ewolucji Człowieka

Jestem biologiem człowieka i naukowo zajmuję się szeroko pojętymi uwarunkowaniami rozwoju człowieka. Na tutoring zapraszam studentów, którym bliskie są moje obszary badawcze, chętnych do dyskusji naukowych, pogłębiania zainteresowań w obszarze biologii człowieka oraz otwartych na nowe wyzwania.


Jagna Chmielowska-Bąk

Zakład Ekofizjologii Roślin

Interesuję się odpowiedzią roślin na działanie warunków stresowych, w szczególności zagadnieniami sygnalizacji, regeneracji i „pamięci” roślin. Interesują mnie również wszelkie inne aspekty biologii roślin – wpływ zanieczyszczeń na rośliny uprawne, zastosowanie roślin w biotechnologii, żywność funkcjonalna, nowe metody i trendy w badaniach.


Renata Dondajewska-Pielka


Iwona Iwaszkiewicz-Kostka

Laboratorium Eksperymentu Fizycznego

„Odczarowuję” fizykę, popularyzując ją wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Jak to robię? Kreatywnie i niestandardowo, poszukując nowych rozwiązań, zadając pytania, pokazując proste i ciekawe eksperymenty. Gdzie? Na festiwalach, w szpitalach, szkołach i przedszkolach. Co oferuję? Moją pasję, podążanie nieprzetartymi ścieżkami, różnorodne i niekonwencjonalne podejście do nauczania. Pracuję na Wydziale Fizyki w Laboratorium Eksperymentu Fizycznego. Jestem fizykiem i matematykiem. Moją fizyczną pasją jest optyka, ale ostatnio fascynuje mnie dydaktyka przedmiotów przyrodniczych.


Andrzej Pacak

Zakład Ekspresji Genów

Pasjonuję się biologią molekularną i biotechnologią. Moje zainteresowania badawcze dotyczą odpowiedzi roślin, w szczególności jęczmienia, na czynniki środowiskowe takie jak niedobór fosforu czy też wpływ wysokiej temperatury na wzrost roślin. Poznając mechanizmy reakcji roślin na niekorzystne czynniki środowiskowe chciałbym wprowadzić do hodowli lepiej dostosowane odmiany zbóż. Specjalizuję się w analizie małych RNA oraz w identyfikacji docelowych RNA, które mogą być rozcinane przez mikroRNA.


Bożena Sikora

Zakład Morfologii Zwierząt

Moje zainteresowania badawcze są ściśle związane z mało znanymi i niedostępnymi gatunkami zwierząt. Główne wątki mojej pracy to: badania taksonomiczno – parazytologiczne nad różnymi grupami ektopasożytniczych roztoczy związanych ze stałocieplnymi kręgowcami, badania nad bioróżnorodnością i zoogeografizmem roztoczy wolnożyjących oraz badania związane z epidemiologicznym znaczeniem patogenów odkleszczowych i ich krążeniu w środowisku naturalnym.


Witold Wachowiak

Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska

Chętnie podzielę się swoim doświadczeniem zdobytym w trakcie wieloletnich staży zagranicznych oraz realizacji kilkunastu krajowych i zagranicznych projektów grantowych. W pracy badawczej interesują mnie szczególnie procesy kształtujące zmienność genetyczną naturalnych populacji roślin leżące u podstaw zmienności adaptacyjnej oraz specjacji gatunków drzew leśnych. Prace te opierają się na wykorzystaniu metod molekularnej genetyki populacyjnej i genomiki oraz często na konieczności opracowania nowych zasobów genomowych i markerów genetycznych dla badanych grup taksonomicznych. Ich nadrzędnym celem jest lepsze zrozumienie zależności pomiędzy poziomem i rozmieszczeniem zmienności genetycznej w naturalnych populacjach, a dostosowaniem gatunków do lokalnych warunków środowiska. Wiedza ta ma praktyczne znaczenie w programach z zakresu hodowli i ochrony roślin w odpowiedzi na postępujące zmiany środowiskowe.


Skontaktuj się z koordynatorem programu WILK

Napisz wiadomość

Zobacz lokalizację

+48 61 829 5692

Powered by w3.css

×

Poczta


×

Załóż konto


×

Zaloguj się do swojego konta

Zapomniałeś/aś hasła?

×

Na Twój adres wyślemy e-mail z przypomnieniem hasła.


×

Wyszukaj wśród tutorów

x
Polityka Prywatności