Mentoring na Wydziale Biologii

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, rok akademicki 2022/23

Czym jest mentoring?

Coaching moglibyśmy nazwać akuszerowaniem rozwoju. Opis ten jest bliski także tutoringowi, ten dotyczy jednak relacji nauczyciel-uczeń. Doradztwo, to podawanie gotowych rozwiązań. Czym zatem jest mentoring? Proces ten jest określeniem relacji zachodzących pomiędzy mentorem – ekspertem, a jego uczniem. Mentor jest wzorem do naśladowania. Ujawnia swoją wiedzę i dzieli się swoim doświadczeniem oraz wnioskami z tego, czego sam doświadczył, na ścieżce, którą teraz będzie podążać mentee. Według Philipa Zimbardo mentor to osoba, która dokonuje znaczących zmian w swoim życiu zawodowym poprzez przekazywanie uczniom, którzy kiedyś go zastąpią, swojej wiedzy, energii oraz wartości. Mentor jest zatem osobą o doświadczeniu eksperckim, mistrzem, za którym student podąża. Mentor wdraża do profesji dzieląc się swoim doświadczeniem zawodowym. Jego wsparcie jest szczególnie istotne, gdy podopieczny stoi przed postawionym przez siebie wyzwaniem. Podobnie jak w złotym kręgu Simona Sinka, zadawanie sobie pytań co?, jak?, dlaczego? i poszukiwanie z nauczycielem odpowiedzi może stać się źródłem wielu pomysłów na konkretne projekty służące rozwojowi studenta i jego przygotowaniu do przyszłej pracy zawodowej. Efektem mentoringu jest uzyskanie nie tylko wsparcia w odpowiedzi na potrzeby mentee ale również praktycznych umiejętności (nie tylko w rozumieniu pracy laboratoryjnej), ale przede wszystkim osiągnięcie konkretnego i mierzalnego celu mentoringowego, którym może być na przykład napisanie wspólnego artykułu naukowego, wniosku projektowego, przygotowanie webinarium, czy udział w konferencji naukowej itp. W odróżnieniu od tutoringu, punkt ciężkości wpływu na proces przesunięty jest na stronę mistrza.

Wprowadzenie mentoringu ma na celu wspieranie i dynamizowanie procesu kształcenia, ale także przygotowanie studenta do przyszłej pracy zawodowej, tym samym zwiększenie jego konkurencyjność na rynku pracy. Do kluczowych umiejętności zawodowych, wskazywanych przez pracodawców są najczęściej kreatywność, innowacyjność oraz ciekawość świata i umiejętność uczenia się przez całe życie. Z tego punktu widzenia mentoring pełni niezwykle ważną rolę i stanowi źródło konkretnych pomysłów, które podopieczny może wdrożyć w życie. Mentoring to wsparcie osób, które swoje marzenia chcą przekształcać w cele i są gotowe podjąć wysiłek by je zrealizować.


Drogi Studencie, jeśli jesteś zdecydowany na zindywidualizowaną formę pracy jaką jest mentoring, już dziś przystąp do programu!

Mentorzy

Małgorzata Adamiec

Zakład Fizjologii Roślin

Jestem biologiem molekularnym i fizjologiem roślin. Moje zainteresowania naukowe skupiają się wokół fotostynezy, proteomiki chloroplastów i szlaków sygnalizacyjnych pomiędzy chloroplastami, a jądrem komórkowym. W swojej pracy wykorzystuję zarówno techniki molekularne jak i fizjologiczne. Poruszając się w obszarach związanych z szeroko pojętym funkcjonowaniem chloroplastów, chciałabym Cię zachęcić do poszukiwania własnej ścieżki rozwoju, oraz rozwijania umiejętności niezbędnych do pracy laboratoryjnej, w tym warsztatu metodycznego.


Jagna Chmielowska-Bąk

Zakład Ekofizjologii Roślin

Zajmuje się biologią roślin. W szczególności interesuje mnie to jak rośliny odbierają bodźce ze środowiska, komunikują się i radzą sobie z niekorzystnymi warunkami. Moja praca naukowa dotyczy odpowiedzi roślin na działanie zanieczyszczeń środowiska – metali, a w ostatnim czasie również plastiku. Głównym nurtem moich badań jest epitranskryptomika – czyli modyfikacje RNA i ich rola w odpowiedzi na stres. Mechanizmy obronne roślin obejmują produkcję związków bioaktywnych, które są wykorzystywane również przez ludzi np. w przemyśle farmaceutycznym lub kosmetycznym. Syntetyzowane przez rośliny związki bioaktywne to kolejny temat moich zainteresowań.

Jako tutor chętnie pomogę w rozwoju Twoich zainteresowań naukowych, jako mentor między innymi w zaplanowaniu aktywności naukowych, przygotowaniu wykładu/warsztatów na festiwale naukowe lub artykułu naukowego/popularno-naukowego.


Bartłomiej Gołdyn

Zakład Zoologii Ogólnej

Moja naukowa praca polega przede wszystkim na odkrywaniu relacji między organizmami a ich środowiskiem. Najbardziej interesują mnie przy tym bezkręgowce zamieszkujące środowiska ekstremalne – skorupiaki zaliczane do tzw. dużych skrzelonogów (moi ulubieńcy), niektóre gatunki ślimaków oraz niesporczaki. Ich niezwykłe zdolności (anabioza!) stawiają je w tej chwili na froncie dynamicznie rozwijających się obszarów nauk biologicznych – m.in. astrobiologii; z tego przedmiotu od ładnych kilku lat prowadzę zajęcia na naszym Wydziale.


Tomasz Joniak

Zakład Ochrony Wód

Jestem specjalistą ds. kształtowania i ochrony środowiska oraz hydrobiologiem. Moje zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia utrzymania jakości wód śródlądowych, biologicznie bezpieczną odbudowę zdegradowanych ekosystemów i problemy monitoringu jakości wód i gospodarki wodnej. Moim konikiem jest rozwiązywanie problemów badawczych, zwłaszcza metodycznych z dziedziny hydrochemii i hydrobiologii. Jako absolwent kierunku Ochrona Środowiska w UAM z powodzeniem łączę pracę dydaktyczno-badawczą z działalnością gospodarczą obejmującą badania i ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego we wszystkich formach związanych z wodą.
W mojej bieżącej aktywności naukowej obracam się w spektrum zagadnień badawczych ukierunkowanych na odnowę stanu środowiska możliwie najbardziej zgodną z jej naturalnym rytmem funkcjonowania.


Lucyna Mrówczyńska

Zakład Biologii Komórki

W moich badaniach koncentruję się głównie na negatywnych efektach działania stresu oksydacyjnego na komórki organizmu ludzkiego, wykorzystując erytrocyty izolowane z krwi pełnej jako komórki modelowe, oraz na antyoksydacyjnym i cytoprotekcyjnym działaniu związków naturalnych i syntetycznych. Prowadzone przeze mnie badania oparte są na współpracy międzywydziałowej i międzyuczelnianej, w której wykorzystujemy metody biologii eksperymentalnej, m.in.: spektrofotometryczne, spektrofluorescencyjne, mikroskopowe czy cytometrii przepływowej. Wyniki naszych badań potwierdzają, że związki biozgodne o potencjale przeciwutleniającym, niwelują stres oksydacyjny, będący czynnikiem ryzyka w rozwoju chorób sercowo-naczyniowych, neurodegeneracyjnych, nowotworowych, jak również czynnikiem stymulującym proces starzenia. Możemy zatem twierdzić, iż nasze badania mają nie tylko wymiar naukowy, ale również potencjał aplikacyjny.


Władysław Polcyn

Zakład Fizjologii Roślin

Zajmują mnie korzyści jakie odnoszą rośliny w kontakcie z symbiotycznymi mikroorganizmami żyjącymi w strefie korzeniowej, takimi jak bakterie wiążące azot atmosferyczny i grzyby mikoryzowe. Badam te relacje używając metod biologii molekularnej oraz pomiarów cech fizjologicznych, głównie by określić przebieg reakcji roślin na stresy abiotyczne. W ostatnim czasie wprowadzałem na naszym Wydziale aparaturę do fenomiki, czyli automatycznego obrazowania cech fenotypowych roślin. Próbuję także ze studentami konstruować urządzenia do analizy obrazów korzeniowych, by obserwować jak dokonują detekcji zasobów i czy są zdolne przekazywać tą informację innym roślinom.

Fascynują mnie także sieci mikoryzowe, które tworzą niezwykle odporne wielogatunkowe stowarzyszenia z roślinami. Zainteresowanie sieciowym światem ryzosfery realizuję w trzech wymiarach:
=> Edukacyjnie, jako współtwórca projektu „Wielkie sieci małych światów: Ryzosfera”, we współpracy z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu (http://uap.edu.pl/2018/02/ryzosfera/ ). Aby posłuchać jak o tym opowiadam, zajrzyj tutaj: https://youtu.be/zKLnjQQh3aE lub tutaj https://www.youtube.com/watch?v=eRx3YucMyKM
=> Naukowo, we współpracy z najmłodszym pokoleniem bioinformatyków naszego Wydziału, badając bioróżnorodność mikrobiomów korzeniowych w środowiskach leśnych zagrożonych antropopresją.
=> Aktywistycznie, by zwrócić uwagę społeczną i samorządów na zagrożenia wynikające z surowcowej gospodarki leśnej. Udało nam się doprowadzić do uchwały Rady Miasta Poznania wzywającej do zaprzestania wycinek w lasach ochronnych dla miasta, zobacz (w 37 minucie) jak o tym mówię na sesji RM https://bip.poznan.pl/bip/sesje/lviii,86377/?fbclid

Jeżeli któreś z tych zagadnień Cię zainteresowało, to rozmowa o nich byłaby dobrym punkt wyjścia dla znalezienia celów/ zagadnień, którymi zajmiemy się podczas wspólnych spotkań tutorskich lub mentorskich :-)


Bożena Sikora

Zakład Morfologii Zwierząt

Moje zainteresowania badawcze są ściśle związane z mało znanymi i niedostępnymi gatunkami zwierząt. Główne wątki mojej pracy to: badania taksonomiczno – parazytologiczne nad różnymi grupami ektopasożytniczych roztoczy związanych ze stałocieplnymi kręgowcami, badania nad bioróżnorodnością i zoogeografizmem roztoczy wolnożyjących oraz badania związane z epidemiologicznym znaczeniem patogenów odkleszczowych i ich krążeniu w środowisku naturalnym.


Anita Szwed

Instytut Biologii i Ewolucji Człowieka

Jestem biologiem człowieka i naukowo zajmuję się szeroko pojętymi uwarunkowaniami rozwoju człowieka. Na mentoring zapraszam studentów, którym bliskie są moje obszary badawcze, chętnych do dyskusji naukowych, pogłębiania zainteresowań w obszarze biologii człowieka oraz otwartych na nowe wyzwania.


Paweł Bogawski

Zakład Botaniki Systematycznej i Środowiskowej

Aerobiolog, klimatolog, geoinformatyk. Najbardziej interesują mnie możliwości wykorzystania danych pozyskiwanych przez sztuczne satelity, a także samoloty, drony do obserwacji Ziemi i rozwiązywania różnych problemów biologii i ekologii. Naukowo działam głównie w aerobiologii (bada bioaerozole w powietrzu np. zarodniki grzybów, pyłek roślin), fenologii (dynamika rozwoju roślinności), klimatologii (zmiany klimatu, wpływ na środowisko). Mój warsztat metodyczny to przede wszystkim GIS (System Informacji Geograficznej), teledetekcja, statystyka i modelowanie.


Mirosława Dabert

Laboratorium Technik Biologii Molekularnej

Jestem biologiem molekularnym specjalizującym się w projektowaniu markerów molekularnych, głównie opartych o DNA, które znajdują zastosowania w badaniach ewolucyjnych, środowiskowych, diagnostyce medycznej i weterynaryjnej, kryminalistyce i wielu innych obszarach nauki i gospodarki. Stworzyłam i kieruję Laboratorium Technik Biologii Molekularnej, w którym krzyżują się drogi badaczy z różnych ośrodków naukowych i firm biotechnologicznych, co odzwierciedla się w realizacji projektów interdyscyplinarnych obejmujących biologię, chemię, mikrobiologię środowiskową, medycynę i kryminalistykę. Jako mentor mogę pomóc w powiązaniu nauki z przedsiębiorczością..


Eliza Głowska

Zakład Morfologii Zwierząt

Przedmiotem mojej działalności naukowej są kompleksowe, morfologiczno-molekularne badania taksonomiczne i filogenetyczne nad ektopasożytami ptaków (Syringophilidae). Obejmują one deskrypcje nowych dla wiedzy taksonów oraz szacowanie ich realnej różnorodności (spektra specyficzności żywicielskiej, gatunki polimorficzne i kryptyczne). Ponadto, prowadzę badania nad powiązaniami między roztoczami dutkowymi i bakteriami endosymbiotycznymi z rodzajów Wolbachia i Spiroplasma, w szczególności w aspektach różnorodności, ewolucji i potencjalnych dróg transmisji bakterii. W ramach obecnie realizowanego projektu NCN nr 2021/03/Y/NZ8/00060 kontynuujemy badania w zakresie możliwej konkurencji między tymi endosymbiontami. Zapraszam do współpracy wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką.


Andonis Karachitos

Zakład Bioenergetyki

Jestem biologiem molekularnym. Moje zainteresowania naukowe skupiają się głównie na roli mitochondrialnego białka VDAC w patogenezie różnych chorób (choroby neurodegeneracyjne, niepłodność męska), w procesie ferroptozy, a także na poszukiwaniu specyficznych cząsteczek i leków oddziałujących z VDAC. W celu rozwiązania konkretnego problemu badawczego, bardzo często łączę różne dyscypliny naukowe: biologia molekularna, biotechnologia (tworzenie nowych systemów ekspresyjnych), biofizyka (pomiary przewodnictwa elektrycznego białek kanałowych), fizjologia (badanie funkcji mitochondriów) i bioinformatyka.

Od kilku lat prowadzę przedmiot do wyboru pn. "Systemy eukariotyczne w inżynierii białek", przeznaczony dla studentów III r. biotechnologii. Od roku, wraz ze studentami konstruujemy drożdżowe systemy pozwalające na przeszukiwanie skutecznych inhibitorów głównej proteazy wirusa SARS-CoV-2, jak również analizę oddziaływań białko S - receptor ACE2. Jako zespół, wspólnie przezwyciężamy laboratoryjne trudności, zdobywamy nowe umiejętności, a przy okazji świetnie się bawimy.

"Cierpię" na nadmiar pomysłów naukowych, dlatego bardzo chętnie podzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą w zakresie planowania eksperymentów, pisania projektów badawczych, a także mogę pomóc w wybraniu odpowiedniej ścieżki naukowej.


Andrzej Pacak

Zakład Ekspresji Genów

Pasjonuję się biologią molekularną i biotechnologią. Moje zainteresowania badawcze dotyczą odpowiedzi roślin, w szczególności jęczmienia, na czynniki środowiskowe takie jak niedobór fosforu czy też wpływ wysokiej temperatury na wzrost roślin. Poznając mechanizmy reakcji roślin na niekorzystne czynniki środowiskowe chciałbym wprowadzić do hodowli lepiej dostosowane odmiany zbóż. Specjalizuję się w analizie małych RNA oraz w identyfikacji docelowych RNA, które mogą być rozcinane przez mikroRNA.


Jacek Radwan

Pracownia Biologii Ewolucyjnej

Zajmuję się badaniem procesu ewolucji, w tym doborem płciowym, odgrywającym ogromną rolę w kształtowaniu bioróżnorodności oraz koewolucją pomiędzy genami organizmów patogennych, które wpływają na ich infekcyjność, a genami układu odpornościowego kręgowców, w tym genami MHC. Zagadnienia te są ze sobą ściśle powiązane, na przykład geny MHC mogą odgrywać rolę nie tylko w determinowaniu odporności na zakażenia, ale też w wyborze partnera płciowego. Więcej informacji o mich badaniach na stronie https://evobio.home.amu.edu.pl/

O tym, że w nauce chodzi przede wszystkim o podejmowanie istotnych wyzwań dowiedziałem się od moich wspaniałych mentorów, w tym Prof. Adama Łomnickiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego czy Prof. Williama Hamiltona z Uniwersytetu Oxfordzkiego. Doświadczenie w prowadzeniu badań, ale także kształtowaniu kariery naukowej zdobywałem w czasie stażu doktorskiego w Oxfordzie, oraz staży podoktorskich w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Byłem promotorem kilkudziesięciu prac dyplomowych oraz kilkunastu doktoratów. Moi studenci i doktoranci zdobywali liczne granty i wyróżnienia i odnosili sukcesy w późniejszej karierze zawodowej (w tym naukowej, ale nie tylko!).


Anna Skoracka

Pracownia Ekologii Populacyjnej

W pracy badawczej wyjaśniam ekologiczne i ewolucyjne mechanizmy, które kształtują interakcje między organizmami. Moim obiektem badawczym są inwazyjne pasożyty roślin zasiedlające zboża. Poznaję, jakie czynniki umożliwiają im skuteczne zasiedlanie roślin oraz odpowiadają za ich potencjał kolonizacyjny i inwazyjny. Używam zintegrowanych metod obejmujących eksperymentalną ewolucję i sztuczną selekcję, genetykę populacji, analizę filogenetyczną, analizę genomów, eksperymentalną analizę cech historii życiowych i zachowania oraz obserwacje terenowe. Badania te mają szeroki kontekst zarówno naukowy jak i aplikacyjny. Wyjaśniają, w jaki sposób funkcjonują ekosystemy przekształcone przez człowieka oraz dostarczają danych niezbędnych do rozwijania działań w zakresie zintegrowanej ochrony roślin.


Witold Wachowiak

Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska

Chętnie podzielę się swoim doświadczeniem zdobytym w trakcie wieloletnich staży zagranicznych oraz realizacji kilkunastu krajowych i zagranicznych projektów grantowych. W pracy badawczej interesują mnie szczególnie procesy kształtujące zmienność genetyczną naturalnych populacji roślin leżące u podstaw zmienności adaptacyjnej oraz specjacji gatunków drzew leśnych. Prace te opierają się na wykorzystaniu metod molekularnej genetyki populacyjnej i genomiki oraz często na konieczności opracowania nowych zasobów genomowych i markerów genetycznych dla badanych grup taksonomicznych. Ich nadrzędnym celem jest lepsze zrozumienie zależności pomiędzy poziomem i rozmieszczeniem zmienności genetycznej w naturalnych populacjach, a dostosowaniem gatunków do lokalnych warunków środowiska. Wiedza ta ma praktyczne znaczenie w programach z zakresu hodowli i ochrony roślin w odpowiedzi na postępujące zmiany środowiskowe.


Sławomir Cerbin

Zakład Hydrobiologii

Zajmuję się ekologią wód śródlądowych, a w szczególności relacjami między fito- i zooplanktonem. Próbuję dowiedzieć się w jaki sposób różnorodne czynniki ekologiczne (konkurencja, obrona przed drapieżnikami, komunikacja chemiczna), chemiczne (toksyny sinicowe, pestycydy) i fizyczne (temperatura, światło) wpływają na historię życia organizmów.


Renata Dondajewska-Pielka

Zakład Ochrony Wód

Swoją przygodę z badaniami ekosystemów wodnych rozpoczęłam podczas pracy magisterskiej, wykonywanej pod kierunkiem prof. dr hab. Ryszarda Gołdyna. I choć nie było wtedy na Wydziale Biologii projektów mentorskich, śmiało mogę powiedzieć, że promotor był i nad jest moim mentorem, którego doświadczenie i poświęcony mi czas zdeterminowały miejsce, w którym teraz się znajduję. Jestem badaczem ekosystemów wodnych, zarówno jeziornych, zbiorników sztucznych, jak i wód płynących. Skupiam się na problematyce zanieczyszczeń związanych z procesem eutrofizacji, a w szczególności na rozwiązaniach, które zmierzają do odwrócenia niekorzystnych procesów degradacyjnych. Na co dzień pracuję w laboratorium chemicznym i zajmuję się badaniami wody i osadów dennych. Moja praca ma w dużym stopniu charakter aplikacyjny - rozważam jakie metody można wykorzystać w procesie rekultywacji ekosystemów wodnych, jakich metod nam wciąż brakuje, jakie problemy musimy rozwiązać, by skutecznie przywracać dobry stan wód. Wyposażona w wiedzę i doświadczenie badawcze dzisiaj sama chciałabym wprowadzić chętne osoby do tego świata - wciąż mamy wiele do zrobienia.


Tomasz Hanć

Laboratorium Biopsychologii Zdrowia

Jestem biologiem, psychologiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym. W swoich badaniach zajmuję się zagadnieniami z pogranicza biologii, psychologii i psychiatrii. Szczególnie bliska jest mi tematyka zaburzeń psychicznych i neurorozwojowych (szczególnie ADHD), niekorzystnych doświadczeń dziecięcych/ traumy/ stresu, rozwoju i zdrowia człowieka. Studenci, z którymi współpracuję, realizują pod moim kierunkiem badania nad wpływem stresu i traumy na ryzyko wystąpienia ADHD, deficytów funkcji poznawczych, otyłości, predyspozycje do rozwoju zaburzeń psychicznych oraz nad jakością życia dzieci z ADHD, wpływem infekcji SARS-CoV-2 na funkcje wykonawcze, epigenetycznymi markerami efektywności psychoterapii. Zapraszam na mentoring osoby zainteresowane integrowaniem wiedzy biologicznej z psychologiczną, gotowe do zaangażowania się "na poważnie" w badania naukowe!


Lechosław Kuczyński

Pracownia Ekologii Populacyjnej

Zajmuję się badaniem mechanizmów kształtujących liczebność organizmów w czasie i przestrzeni. W tym celu stosuję nowoczesne metody statystycznej analizy danych, uczenia maszynowego i modelowania, w dużej mierze bazując na możliwościach wysokowydajnych komputerów dużej mocy. Głównie interesują mnie interakcje biotyczne i zagadnienia związane ze współwystępowaniem gatunków i wzajemną regulacją liczebności populacji. W dobie gwałtownych, antropogenicznych zmian środowiska, zrozumienie tych zjawisk ma olbrzymie znaczenie dla zachowania bioróżnorodności naszej planety i może być wykorzystane do budowania naukowych podstaw ochrony przyrody.


Mariusz Pełechaty

Zakład Hydrobiologii

Moje badania koncentrują się na roślinności wodnej, a głównym obiektem badawczym są ramienice – makroskopowe glony z rodziny Characeae. W szczególności interesują mnie zależności wewnątrzbiocenotyczne w jeziorach z udziałem roślin wodnych i ich znaczenie w ocenie stanu i poprawie jakości wód. Obecnie kieruję projektem badawczym, którego celem jest porównanie efektywności dwóch grup makrofitów wodnych, ramienic i roślin nasiennych, w wiązaniu węgla i jego trwałej depozycji w osadach dennych, a tym samym w przeciwdziałaniu skutkom ocieplenia klimatu.


Sławomir Samardakiewicz

Laboratorium Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej

W swojej pracy naukowej poszukuję m.in. strukturalnych oraz funkcjonalnych podobieństw i różnic w reakcjach komórek w odpowiedzi na stresory, zarówno abiotyczne (chemiczne, fizyczne) jak i biotyczne. W tym celu stosuję szerokie spektrum gatunków roślinnych oraz metod badawczych. Obecnie koncentruję się na poszukiwaniu mechanizmów leżących u podstaw kierunkowych ruchów chloroplastów w odpowiedzi na różne czynniki stresowe. W osiąganiu celów ważna jest dla mnie współpraca z innymi naukowcami. Angażuję się również w szeroko rozumianą działalność dydaktyczną oraz popularyzatorską z zakresu biologii komórki roślinnej oraz technik mikroskopowych.


Ewa Sobieszczuk-Nowicka

Zakład Fizjologii Roślin

Biotechnolożka, fizjolożka molekularna i ekofizjolożka roślin. Wraz z zespołem badam regulacje procesów aklimatyzacyjnych roślin do stresu środowiskowego tłumaczone w kontekście behawioru, np. pamięci stresu, plastyczności epigenetycznej. W oparciu o te badania projektujemy strategie uprawy zbóż - rolnictwo oparte o biofortyfikację i nanotechnologie. Na wykładach biorę również pod lupę zagadnienia związane z  funkcjonowaniem organizmu żywego - rozumiane jako działanie inteligentne oraz epidemie chorób roślin w świetle globalnych zmian klimatycznych.
Spotkania mogą być również ukierunkowane na Twój rozwój zawodowy, zaplanowanie kariery, pracę nad nawykami i strategiami zwiększającymi skuteczność i efektywność w pracy naukowca: pisanie projektów, pisanie publikacji.


Skontaktuj się z koordynatorem programu WILK

Napisz wiadomość

Zobacz lokalizację

+48 61 829 5692

Powered by w3.css

×

Poczta


×

Załóż konto


×

Zaloguj się do swojego konta

Zapomniałeś/aś hasła?

×

Na Twój adres wyślemy e-mail z przypomnieniem hasła.


×

Wyszukaj wśród mentorów

x
Polityka Prywatności